ایتنا – بسیاری نگران آن هستند که گوگل پس از آنکه سال ۲۰۱۰ از چین خارج شد، دوباره به آنجا برگردد و در پایش شهروندان این کشور با دولت چین همکاری نماید.

عناوین مرتبط